نوازش

روی دستای تو دست می کشم / خستگی هاتو نوازش میکنم

به تبرک تن مقدست  /  جای پاتو ، جانمازش میکنم

تورو حست میکنم رو بدنم  /  گم میشم تو غربت چشم سیات

توی آغوش تو خیمه میزنم  /  اشک من میچکه روی گونه هات

تا رو شونه های من خوابت بره  /  مثه یه پرنده نازت میکنم

حتی وقتی با منی تو بغلم  /  تورو احساس نیازت میکنم

وقتی انگشت تو لمسم میکنه  /  از تب دستای تو گر میگیرم

تو حرارت لبات میسوزم و  /  برای یه لحظه انگار میمیرم

جای بوسه هام میمیونه رو تنت  /  تنی که مثه بلوره ، مثه یاس

تنی که مثل یه شیشه نازکه  /  به اطافت گل اقاقیاست

جای بوسه هات میمونه روتنم  /  جای بوستو عبادت میکنم

توی معبد دلم خدا میشی  /  به خدای خودم عادت میکنم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید